DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.banialuka.pl 
 
Data publikacji strony internetowej: 2000-12-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-29
 
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona internetowa www.banialuka.pl  jest obecnie w przebudowie. Teatr pozyskał środki finansowe aplikując w konkursie o dofinansowanie zadania realizowanego
ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z programu TEATR I TANIEC 2020 – zadanie dodatkowe pn. „ e-witryna. Artystyczne okno na świat”. 
Z uwagi na wydłużony termin rozstrzygnięcia dofinansowania i podpisania stosownych umów całość  projektu zamierzamy zrealizować do końca br.  
Po zakończeniu realizacji w/w zadania strona internetowa www.banialuka.pl  będzie zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 
PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zuzanna Kuzin.
E-mail: dostę[email protected]
Telefon: 33 815 09 15
 
KAŻDY MA PRAWO:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 
ŻĄDANIE MUSI ZAWIERAĆ:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 
SKARGI I ODWOŁANIA
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Lalek Banialuka
Adres:
ul. Adama Mickiewicza 20, 43-300 Bielsko-Biała
Pokój nr 20
E-mail: [email protected]
Telefon: 33 822 10 47
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
DOSTĘPNOŚĆ INTERNETOWA
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu trwającej obecnie przebudowy strony internetowej. W Związku z powyższym mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
pochodzą z różnych źródeł,
są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów,
materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
odnośniki mają za mały kontrast (linki, informacja o wyprzedanych biletach)
niektóre nagłówki są nieprawidłowo oznaczone
poprawy wymagają: ustawienie tła pod fontami oraz moduł z „ciasteczkami”
Teatr Lalek Banialuka zastrzega sobie prawo do niedostępności serwisów w związku z pracami związanymi z przebudową strony internetowej bądź awarią serwera.
Teatr Lalek Banialuka korzysta z formy sprzedaży biletów online Przelewy24 oraz systemu kasowego Visual Net, a proces zakupowy biletów (wybór miejsca na widowni jak również dokonanie płatności) nie jest częścią serwisu banialuka.pl. Niektóre osoby niepełnosprawne mogą mieć problem z wyborem miejsc na widowni ze względu na graficzne przedstawienie układu miejsc, dlatego Teatr Lalek Banialuka gwarantuje możliwość zakupu biletów w kasie biletowej jak również przez telefon (w celu zakupu biletów należy skontaktować się z Impresariatem Teatru pod numerem tel. +48 33 815 09 15 – od poniedziałku do piątku, od godziny 8:00 do 16:00 oraz w niedzielę od godziny 9:00 do 12:00. W przyszłości planowane jest wdrożenie rozwiązania mającego ułatwić zakup biletów osobom niepełnosprawnym.
 
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
 
WEJŚCIE GŁÓWNE OD STRONY PLACU PRZED TEATREM 
Budynek Teatru Lalek Banialuka mieści się przy ul. Adama Mickiewicza 20. Posiada 2 wejścia. 
Wejście od strony kasy i Impresariatu, przeznaczone jest dla widzów, posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. 
Widzowie niepełnosprawni mogą korzystać z holu, toalety oraz widowni Dużej Sceny. 
W lewej części holu znajduje się winda pozwalająca na dostęp na widownię Sceny na Piętrze. Do windy osoby niepełnosprawne kieruje pracownik Teatru.
istnieje możliwość wstępu do Teatru z psem asystującym 
istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu w Teatrze po uprzednim zgłoszeniu.
 
WEJŚCIE BOCZNEJ OD STRONY UL. ADAMA MICKIEWICZA 
Wejście od strony portierni przeznaczone jest dla pracowników i osób odwiedzających. Z uwagi na wąską klatkę schodową i strome schody, nie jest ono dostępne dla osób niepełnosprawnych. Prosimy osoby niepełnosprawne chcące załatwić sprawę w części administracyjnej o kontakt mailowy bądź telefoniczny z Panią Zuzanna Kuzin  na maila: [email protected]  lub  na nr tel. 33 815 09 15‬.
Wzdłuż ul. Mickiewicza oznaczone są miejsca parkingowe z 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wjazdu na teren parkingu teatralnego. 
 
KOMUNIKAT W SPRAWIE WYZNACZENIA KOORDYNATORA DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI W TEATRZE LALEK BANIALUKA W BIELSKU-BIAŁEJ
Koordynator ds. dostępności w Teatrze Lalek Banialuka w Bielsku-Białej  - Pani Zuzanna Kuzin.
Email: [email protected]
Tel. 33 815 09 15
Adres:
Teatr Lalek Banialuka 
ul. Adama Mickiewicza 20, 43-300 Bielsko-Biała
Pokój nr 42 (impresariat).
 
PODSTAWA PRAWNA
Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września 2019 r.
 
ZADANIA KOORDYNATORA DS. DOSTEPNOŚCI
Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności należy:
wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Teatr Lalek Banialuka w Bielsku-Białej,
przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Teatr Lalek Banialuka 
w Bielsku-Białej.
monitorowanie działalności Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
DANE KONTAKTOWE TŁUMACZY JĘZYKA MIGOWEGO
Osoba głuchoniema może zamówić bezpośrednio tłumacza poprzez sms lub e-mail:
1. Pani Ewa Kaliniewicz: telefon 722 – 367 – 940, e-mail: [email protected]
2. Pan Adam Pilecki: telefon 512 – 805 – 922, e-mail: [email protected]
3. Pan Maciej Pilecki: telefon 696 – 748 – 297, e-mail: [email protected]
 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSŁUGI OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ.
Teatr Lalek Banialuka w Bielsku-Białej  informuje, że jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego podczas prezentacji przedstawień teatralnych. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz.721 z późn. zm.).
Osoba uprawniona może być reprezentowana także przez osobę przybraną, którą może być osobą fizyczną powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. 
Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza  migowego 
co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem.
 
WIDEO ROZMOWY (WIDEO TŁUMACZ)
W Teatrze istnieje możliwość rozszerzenia usługi tłumacza języka migowego o możliwość wideo rozmowy (wideo tłumacz). 
W celu kontaktu z tłumaczem języka migowego widza, który przyjdzie do Teatru, niezbędne jest urządzenie multimedialne (telefon, tablet) z dostępem do Internetu oraz zainstalowanie aplikacji „messenger”. 
Tłumacze języka migowego dostępni w usłudze, posiadają zainstalowaną taką aplikację i można ich w łatwy sposób wyszukać po imieniu i nazwisku. 
Każda zrealizowana usługa tłumaczenia jest odnotowywana w karcie, potwierdzającej realizację takiej usługi (wideo tłumacz). Teatr zobowiązuje się do dostarczenia karty potwierdzającej do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (Wydział Polityki Społecznej) do 3 dni po zakończeniu każdego miesiąca.
Wypełnianie karty  potwierdzającej następuje osobno dla każdego z trzech tłumaczy. 
 

 


 

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

Samorządowa Instytucja Kultury

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, w celu korzystania z prowadzonej przez Teatr Lalek Banialuka usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zapoznałam/em się z Regulaminem świadczenia usługi Newsletter

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana został podłączony do sieci szerokopasmowej w zwiazku z realizacją projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” został zrealizowany przez Urząd Miasta Bielska – Białej przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


  

Strona internetowa www.banialuka.pl  jest obecnie w przebudowie. Teatr pozyskał środki finansowe aplikując w konkursie o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z programu TEATR I TANIEC 2020 – zadanie dodatkowe pn. „ e-witryna. Artystyczne okno na świat”.