Bielsko-Biała, 25.05.2018 r.

 

Klauzula informacyjna

 

Wypełniając obowiązek nałożony przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako Rozporządzenie, na podstawie art. 13 ust.1 i ust.2
Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana informuje, że:


1. Administratorem danych osobowych jest Teatr Lalek Banialuka reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Adama Mickiewicza 20, e-mail: [email protected], tel. +48 33 8123394.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, w siedzibie instytucji przy ul. Adama Mickiewicza 20,  Panią Aleskandrą Kosior, e-mail: [email protected], tel. 661 115 285.
3. Administrator danych, w świetle art. 6 ust. 1 lit. a/b/c/d/e przetwarza dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.
4. Dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, realizacji umów zawartych z Teatrem Lalek Banialuka oraz w pozostałych przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej lub inne instytucje wykonujące zadania publiczne, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa, jak również podmioty, które na postawie umów podpisanych z Teatrem Lalek Banialuka, przetwarzają dane w jego imieniu.
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane oraz przekazywane do państwa trzeciego.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podczas udzielania zgody na przetwarzanie, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
11. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
12. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności oraz rozliczalności.

 

 Bielsko-Biała, 30.11.2018 r.

 

Informacja o monitoringu wizyjnym prowadzonym przez Administratora Danych – Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

 

1. Monitoring wizyjny Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej, został wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz innym osobom, ochrony mienia oraz w celu analizowania niewłaściwych zachowań na terenie obiektu. Teatr Lalek Banialuka prowadzi nadzór nad obiektem oraz terenem przynależnym przy użyciu kamer umożliwiających rejestrację obrazu.
2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń wewnątrz budynku.
3. Teren monitorowany jest oznaczony w sposób widoczny i czytelny, za pomocą tablic z informacją „Obiekt monitorowany”.
4. Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urzęd. Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Teatr Lalek Banialuka informuje, że:
a) Administratorem Danych objętych monitoringiem jest Teatr Lalek Banialuka reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Adama Mickiewicza 20, e-mail: [email protected],
tel. +48 33 8123394.
b) W sprawach związanych z Danymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Aleksandrą Kosior, e-mail: [email protected].
c) Dane są przetwarzane w celach, o których mowa w pkt.1 niniejszej klauzuli.
d) Dane nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
e) Dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. przez okres nie przekraczający 7 dni od dnia pierwszego zarejestrowania na elektronicznym nośniku informacji, z zastrzeżeniem wynikającym z pkt. 12 i 14. W przypadku, w którym nagranie obrazu stanowi dowód w postępowaniu ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, w każdym przypadku, nie dłużej niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych. Po upływie ww. okresów uzyskane w wyniku nagrania dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
f) Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.
g) Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji obrazu, pochodzącego z monitoringu wizyjnego Teatru Lalek Banialuka. Odmowa udostępnienia danych skutkować będzie odmową wstępu do obiektów Teatru Lalek Banialuka.

 

 


 

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

Samorządowa Instytucja Kultury

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, w celu korzystania z prowadzonej przez Teatr Lalek Banialuka usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zapoznałam/em się z Regulaminem świadczenia usługi Newsletter

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana został podłączony do sieci szerokopasmowej w zwiazku z realizacją projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” został zrealizowany przez Urząd Miasta Bielska – Białej przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


  

Strona internetowa www.banialuka.pl  jest obecnie w przebudowie. Teatr pozyskał środki finansowe aplikując w konkursie o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z programu TEATR I TANIEC 2020 – zadanie dodatkowe pn. „ e-witryna. Artystyczne okno na świat”.